Hệ thống nhiên liệu

Giắc nối ống nhiên liệu

Bình nhiên liệu

DF8A-300AP/DT9,9A-40W/WR/WK

Phin lọc tinh

DF8A-300AP,DT9,9A-40W/WR/WK

Bình tách nước

Bơm tay

Bơm tay

Model áp dung: DF8AA/R-140A,DT9,9/K-40W/WR

Giắc co