Bình tách nước

Model áp dụng: DF8A-300AP,DT9,9A-40W/WR/WK