Giắc co

Model áp dung: DF8AA/R-140A,DT9,9/K-40W/WR

Ghi chú: Bình nhựa 12 lít